Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga predlagajo straši na roditeljskem sestanku. Preko tega organa starši uresničujejo svoje interese v vrtcu. Starši člani sveta staršev predlagajo in volijo tri predstavnike v svet zavoda.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja vrtca. Šteje 11 članov v naslednji sestavi: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev vrtca. Člani sveta so imenovani za 4 leta.