KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (KIJZ)

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv vrtca: Vrtec Čebelica Šentjernej
Naslov: Trubarjeva cesta 8
Pošta: 8310 ŠENTJERNEJ
Telefon: (00386) 07 33 74 470
   
E-naslov: vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: ANA SRPČIČ, ravnateljica vrtca
Datum objave kataloga: April 2014
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletu: https://www.vrtec-sentjernej.si/kijz
Druge oblike kataloga: KIJZ v pisni obliki je dostopen na sedežu vrtca.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Čebelica Šentjernej je z odlokom ustanovila občina Šentjernej.

Vrtec opravlja javno službo na področju P 85.101 – Predšolska vzgoja.

Poleg osnovne dejavnosti opravlja vrtec še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Vrtec Čebelica Šentjernej je javni zavod, katerega temeljne naloge so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999). Pri uresničevanju dnevnega reda upoštevamo cilje in načela Kurikuluma za vrtce. Strokovni delavci vrtca prevzemajo odgovornost za otroke v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (v stavbi vrtca, na igrišču in v ograjenem prostoru) in v času in prostoru izvajanja drugih organiziranih aktivnosti, ki potekajo izven vrtca (organizirani dnevi, izleti, letovanja ,…).

Organi vrtca so:

  • svet vrtca,
  • ravnatelj,
  • svet staršev in
  • strokovni organi: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi.
a) Podatki o organizaciji vrtca
Organizacijske enote
Enota vrtca Čebelica
Naziv in naslov: Trubarjeva c. 8, 8310 Šentjernej
Telefon: 07 33 74 470
Elektronski naslov:  vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si        
Vodja enote:  
Enota vrtca Živžav
Naslov: Orehovica 32b, 8310 Šentjernej
Telefon: 031 323 920, 051 684 531
Elektronski naslov: vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si
Vodja enote: Damjana Nestorović
Enota vrtca Petelinček
Naslov: Prvomajska 9, 8310 Šentjernej
Telefon: 051 686 152
Elektronski naslov: vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si
Vodja enote:  

 

Organigram

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za:
–      posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:             Ana   Srpčič
Delovno mesto in naziv:                           ravnateljica vrtca
Elektronski naslov:                                  ana.srpcic@guest.arnes.si
Poštni naslov: Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva cesta 8, 8310 Šentjernej
Službena telefonska številka: (00386) 07 33 74 470 ali 031 394 041
–      vodenje in odločanje upravnih postopkov na I. stopnji:
Ime in priimek osebe in naziv: Ana Srpčič, ravnateljica vrtca

Nosilec javnega pooblastila:

 

odgovoren za vodenje postopkov in odločanja v upravnih zadevah s področja pravic in dolžnosti otrok
–      vodenje in odločanje upravnih postopkov na II. stopnji:
Ime in priimek osebe in naziv: Barbara Rangus, predsednica Sveta zavoda

Pooblaščena oseba:

 

odgovorna za vodenje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe
–      varstvo osebnih podatkov:
Ime in priimek pristojne osebe: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
Elektronski naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si    
Poštni naslov: Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana
Službena telefonska številka: (00386) 31 692 524

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja vrtca s povezavami na vsebino posameznega

     predpisa:

Skupni zakoni Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakoni s področja predšolske vzgoje Zakon o vrtcih (ZVrt)
Podzakonski akti

izdani na podlagi ZOFVI

izdani na podlagi ZVrt

Dostop do seznama predpisov – PIRS Pravno informacijski sistem
č) Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti:
Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu E-Demokracija
Seznam predpisov Evropske unije EUR-Lex

Seznam predpisov v lokalnem registru predpisov:

®     Odlok o ustanovitvi vrtca in spremembe

 

https://www.sentjernej.si/act/35324

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Razvojni načrt vrtca

Letni delovni načrt vrtca

Finančni načrt vrtca

 
Predstavitev vrtca
–       Publikacija 2019/20
e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

®     odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja vrtca ali vršilca dolžnosti ravnatelja,

®     imenovanje in razreševanje članov sveta vrtca,

®     imenovanje članov komisija za sprejem otrok v vrtec.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o vrtcu:

®     vpis otroka v vrtec,

®     določitev subvencije za znižano plačilo vrtca,

®     vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec,

®     odločanje o ugovoru na seznam sprejetih otrok v vrtec ali na čakalni seznam.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:

®     napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja,

®     napredovanje zaposlenih v plačne razrede,

®     določitev višine dela plače za delovno uspešnost ravnatelja.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja:
®     odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi.
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):
®   Objava razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil.
Sodni postopki:
®   uveljavljanje izterjave dolgov, ki jih starši niso poravnali.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja vrtec:
Vrtec ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi vrtec na podlagi področne zakonodaje s

   svojega delovnega področja:

– Evidenca o stanju kapacitet zasedenosti in prostih mest ter cenik, PORTAL MIZŠ
         
  • Evidenca vpisanih in vključenih otrok
  • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca plačil staršev
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji: Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva cesta 8, 8310 Šentjernej.

Ponedeljek – petek od 7.00 do 14.00

Uradne ure po telefonu so v poslovnem času vrtca.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: osebni dostop na sedežu javnega vrtca in dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve: 1) neformalna zahteva: ustna ali po telefonu, 2) formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti in vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

 

 

4. STROŠKOVNIK
Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja zaračunava materialne stroške. Stroški posredovanja informacij in način plačila stroškov ureja 16. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
Vrtec nima posebnega stroškovnika.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

–          o pogojih za vpis v vrtec

–          informacija o možnosti sprejema v vrtec

–          o ceni programa v vrtcu

–          o poslovnem času vrtca oziroma enot

–          o programih vrtca

–          povpraševanje po zaposlitvi